Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

       Atliekame:   

      -gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų užterštumo tyrimus. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą, skendinčių, organinių medžiagų, azoto, fosforo junginių, chlorofilo koncentracijos tyrimus; 

      - aplinkos oro  užterštumo azoto oksidais, anglies monoksidu, kietosiomis dalelėmis tyrimus.

     Vykdome: 

      - ūkio subjektų oro monitoringą;

      - aplinkos oro taršos šaltinių inventorizaciją;

      - į aplinkos orą išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimus; 

       - stacionarių ir mobilių šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimą.